Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik...; Pedagog Puno radno vreme

na PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA u Kragujevac (Poslato na 13-02-2020)

PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA
34000 Kragujevac, Daničićeva 1
tel. 034/335-506

Nastavnik matematike

Nastavnik računarstva i informatike

Nastavnik fizičkog vaspitanja

Nastavnika fizike

Pedagog

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju uslove iz čl. 139, 140. i 142. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i uslove predviđene Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastanika u gimnaziji i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova. Takođe, za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove: da imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; dokaz da imaju psihičku, fizičku i zravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima - pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: dokaz o državljanstvu Republike Srbije (izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu), original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci; overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje mu je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao ni za krivična dela: nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i dokaz da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku; radnu biografiju. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju poslodavcu. Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora škole. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandida koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Kandidat nezadovoljan rešenjem o izabranom kandidatu može da podnese žalbu direktoru u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja. Direktor odlučuje o žalbi u roku od 8 dana od dana podnošenja. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se podnose neposredno u sekretarijatu škole ili preporučenom poštom na adresu: Prva kragujevačka gimnazija, Daničićeva 1, 34000 Kragujevac. Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i preko telefona: 034/335-506.


Pregledano: 1150 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters