Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Poslovni sekretar Puno radno vreme

na ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA u Novi Sad (Poslato na 13-02-2020)

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6

Poslovni sekretar

Opis poslova: prati izveštaje i analize za potrebe rukovodioca, prikuplja, uređuje priprema i kontroliše podatke neophodne za izradu nalaza, izveštaja i projekata, pravovremeno prosleđuje potrebne informacije rukovodiocu, saradnicima ili klijentima, vodi korespondenciju po nalogu rukovodioca, izrađuje službene beleške iz delokruga rada, evidentira sastanke, rokove i obaveze rukovodioca, odgovara na direktne ili telefonske upite i imejl-pošte i vodi evidenciju o tome, priprema analitičke informacije i piše poslovne dopise prema dobijenim uputstvima za potrebe rukovodioca, obavlja arhivske poslove iz svog delokruga rada, obavlja i druge poslove po nalogu direktora Zavoda.

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine (VII/1 stepen stručne spreme), iz oblasti društvenih nauka, radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje 2 godine, znanje engleskog jezika i rada na računaru, kao i položen državni stručni ispit za rad u organu uprave. Pored navedenih uslova, kandidat mora da ispunjava i sledeće opšte uslove: da je državljanin Republike Srbije, da nije pravosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, kao i da mu nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. U izbornom postupku proveravaju se: stručna osposobljenost i znanje u pogledu poznavanja pokrajinskih propisa kojima se uređuje rad pokrajinskih organa - usmeno i veština komunikacije - usmeno, kroz razgovor sa kandidatom. Mesto rada: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6. Rok u kome se podnose prijave na javni konkurs: 8 dana od dana oglašavanja obaveštenja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Vladislava Igić, tel. 021/6615-177. Adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, sa naznakom “Javni konkurs: radno mesto - poslovni sekretar”. Datum oglašavanja: 12. februar 2020. godine. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: 1. pored prijave koja je svojeručno potpisana, sa navedenom adresom za prijem pošte, imejl-adresom i brojem telefona, prilaže se i radna biografija u slobodnoj formi; 2. dokaz o stručnoj spremi prema uslovima (original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema); 3. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko ga je položio, original ili overena fotokopija); 4. original ili overena fotokopija dokaza o najmanje dve godine radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje ili drugi akt kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); 5. original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, ne starije od 6 meseci od dana oglašavanja javnog konkursa; 6. original ili overena fotokopija uverenja MUP-a da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, ne starije od šest meseci od dana oglašavanja javnog konkursa; 7. fotokopija lične karte odnosno ispis očitane biometrijske lične karte; 8. izjava kojom se učesnik konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ po službenoj dužnosti učiniti umesto njega ( obrazac 1 ili 2); 9. dokaz da kandidatu nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa ( ovaj dokaz se prilaže ukoliko je kandidat bio u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave). Napomena: odredbom čl. 9. st. 3. i 4. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS” , broj 18/16 i 95/18) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs, a o kojima se vodi službena evidencija su: dokaz o položenom državnom ispitu, uverenje o državljanstvu Republike Srbije i uverenje MUP-a da kanidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Učesnik konkursa može da se pismeno izjasni o tome da organ po službenoj dužnosti pribavi navedene dokaze od organa koji je nadležan za vođenje službene evidencije. Izjašnjenje se daje u formi izjave koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs (izjava I). Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da sam pribavi navedene dokaze, dužan je da se pismeno o tome izjasni i da uz prijavu na javni konkurs dostavi izjavu o tome (obrazac izjave II). Obrasci izjava nalaze se na internet prezentaciji Zavoda za ravnopravnost polova : www.ravnopravnost.org.rs. Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, provera veština i znanja, biće održana, u prostorijima Zavoda za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, o čemu će kandidati biti naknadno obavešteni pisanim putem, na imejl-adresu koju navedu u prijavi, odnosno telefonom, koji navedu u prijavi. Napomene: za navedeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidati koji ranije nisu zasnivali radni odnos u organima autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, gradskoj opštini ili državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Ovaj oglas objavljuje se u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljavani u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola


Pregledano: 811 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters