Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Psiholog specijalista Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 13-02-2020)

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
11000 Beograd, Milana Kašanina 3

Psiholog specijalista

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz medicinske psihologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz medicinske psihologije , u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, specijalizacija iz medicinske psihologije, najmanje 6 (šest) meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Predviđen probni rad do 6 (šest) meseci. Zainteresovani kandidati, uz prijavu na javni oglas – molbu, dostavljaju: radnu biografiju, fotokopiju diplome o završenoj školi,izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu.Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama, s tim što su izabrani kandidati dužni da u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostave dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu Instituta, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, sa naznakom: ''Za javni oglas'' ili predati lično kod poslovnog sekretara (I sprat, soba broj 3).


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 480 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters