Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine, specijalista radiologije Puno radno vreme

na Institut za plućne bolesti Vojvodine u Novi Sad (Poslato na 17-02-2020)

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Novi Sad

Broj: 479/2
Dana: 13.02.2020.

Na osnovu čl. 17. Statuta Instituta za plućne bolesti Vojvodine, a u vezi sa čl. 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS” br. 96/2019), čl. 10. Kolektivnog ugovora Instituta za plućne bolesti Vojvodine od 05.01.2018. godine, u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu (“Službeni glasnik RS” br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019 i 59/2019), shodno saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Zaključak 51 broj: 112-11888/2019 od 27.11.2019. godine), a u skladu sa Kadrovskim planom za Institut za plućne bolesti Vojvodine za 2018. godinu broj 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine, raspisuje se

OGLAS
za prijem u radni odnos

Oglašava se prijem u radni odnos za radno mesto:

Doktor medicine, specijalista radiologije, na neodređeno vreme s punim radnim vremenom, 1 izvršilac

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:

visoko obrazovanje stečeno

na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. i završena specijalizacija iz radiologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz radiologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

stručni ispit

licenca

specijalistički ispit

najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine

zdravstvena sposobnost za rad u zoni zračenja

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

Uz prijavu na oglas zainteresovani kandidati podnose:

potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom,
mejl adresom

izjavu kandidata da je zdravstveno sposoban za tražene poslove i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, svojeručno potpisanu

fotokopiju diplome o završenom fakultetu i fotokopiju diplome o završenoj specijalizaciji

fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

fotokopiju Licence ili Rešenja o upisu u imenik nadležne komore Srbije

fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana)

fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih

fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime)

dokaz o radnom iskustvu nakon položenog stučnog ispita (potvrda poslodavca ili fotokopija radne knjižice)

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Institut za plućne bolesti Vojvodine.

Nakon raspisivanja oglasa, a pre isteka roka za predaju prijava za oglas, imenovaće se Komisija za prijem.

Komisija će razmotriti sve dospele, blagovremene i potpune prijave i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos obaviti razgovor, radi pribavljanja dodatnih relevantnih podataka za donošenje odluke o izboru kandidata.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Novi Sad.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “za konkurs za prijem u radni odnos” i nazivom radnog mesta za koje se konkuriše, na adresu: Institut za plućne bolesti Vojvodine, 21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana br. 4.
Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb stranici Instituta za plućne bolesti Vojvodine (www.institut.rs). Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Prilikom zasnivanja radog odnosa, izabrani kandidati dužni su da dostave:

Lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos

Lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnim mestima sa povećanim rizikom prema Aktu o proceni rizika Instituta za plućne bolesti Vojvodine

Dokaz o započetoj ili izvršenoj imunizaciji na hepatitis B

Uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje nadležni sud)

Overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu i overenu fotokopiju diplome o završenoj specijalizaciji

Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

Fotokopiju Licence ili Rešenja o upisu u imenik nadležne komore Srbije

Fotokopiju odjave sa prethodnog osiguranja (M obrazac)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Direktor Instituta

Prof. dr sci. med. Ilija Andrijević

Rok važenja
22.02.2020.Skoro postavljeni poslovi Institut za plućne bolesti Vojvodine


Pregledano: 241 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters