Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA u Paraćin (Poslato na 19-02-2020)

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
35250 Paraćin, Dragoljuba Jovanovića 2

Čistačica

USLOVI: Kandidat treba da pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa ispunjava i posebne uslove propisane odredbama čl.139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018, 10/19, 6/20). Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju - završena osnovna škola; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi srpski jezik (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); uverenje o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu; dokaz o neosuđivanosti - uverenje policijske uprave sa izvodom iz kaznene evidencije; kratku biografiju; popunjen i odštampan prijavni formular sa sajta Ministarstva prosvete. Sva dokumenta se prilažu u originalu ili kao overene fotokopije.

OSTALO: Izbor se vrši u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanjai vaspitanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. U skladu sa članom 155. kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor i poslati na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Prijave na konkurs dostaviti lično ili poštom na gore navedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Lice za kontakt: Marijana Šuvalija, sekretar: 035/570-877.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA


Pregledano: 121 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters