Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor matematike; Čistač (pomoćni radnik) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “DOSITEJ OBRADOVIĆ” u Vranje (Poslato na 26-02-2020)

OSNOVNA ŠKOLA “DOSITEJ OBRADOVIĆ”
17500 Vranje, Omladinska 20

Profesor matematike
2 izvršioca

Čistač (pomoćni radnik)
u centralnoj školi u Vranju (tri izvršioca) i izdvojenom odeljenju škole u Bresnici (jedan izvršioc)
4 izvršioca

USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove konkursa: 1) imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 8. stav 2. ZOSOV-a i imaju jedno od sledećih zvanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi i to: za radna mesta nastavnika matematike: profesor matematike, diplomirani matematičar, diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene, diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku, diplomirani matematičar- informatičar, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar za matematiku ekonomije, profesor informatike - matematike, diplomirani matematičar - astronom, diplomirani matematičar - primenjena matematika, diplomirani matematičar - matematika finansija, diplomirani informatičar, master matematičar, master profesor matematike, master profesor matematike i fizike, master profesor matematike i informatike, master profesor fizike i matematike, master profesor informatike i matematike, diplomirani profesor matematike - master, diplomirani inženjer matematike - master, diplomirani matematičar -profesor matematike, diplomirani matematičar - teorijska matematika, diplomirani inženjer matematike, profesor hemije - matematike, profesor geografije- matematike, profesor fizike - matematike, profesor biologije- matematike, profesor matematike - teorijski smer, diplomirani matematičar i informatičar, diplomirani matematičar - mehaničar i master profesor predmetne nastave. Lica sa akademskim zvanjem master odnosno diplomirani master treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike ili dvopredmetne nastave matematike i fizike odnosno matematike i informatike. - za radna mesta čistača (pomoćnog radnika): završena osnovna škola, 2) imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3) nisu osuđivani pravosnažnom pesudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maleletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) imaju državljanstvo Republike Srbije, 5) znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz o ispunjenosti uslova iz alineje 1, 3, 4 i 5 podnose se uz prijavu na konkurs, a iz alinea 2 pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs traje osam dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti na adresu Osnovne škole “Dositej Obradović” Vranje, Omladinska 20. Nepotpune i neblagovremene oprijave se neće uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “DOSITEJ OBRADOVIĆ”


Pregledano: 1697 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters