Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika i književnosti; Nastavnik matematike ... Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA” u Raška (Poslato na 26-02-2020)

Nastavnik engleskog jezika i književnosti
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana (do povratka zaposlene sa odsustva radi nege dete), a najkasnije do 10.11.2020. godine

Nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana (do povratka zaposlene sa odsustva radi nege dete), a najkasnije do 24.12.2020.godine

USLOVI: u pogledu uslova izvršioci treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020) Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-odluka US i 113/17), Pravilnikom o vrsti i stepenu obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta , stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS“ br.8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, i 7/2019), Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i to: da je državljanin Republike Srbije; da je punoletan; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna srpski jezik. Da ima: 1. obrazovanje u skladu sa odredbama člana 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017,27/18,10/2019 i 6/2020), a u pogledu vrste stručne spreme da ispunjava uslove propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti ovrazovanja nastavnika, iz opšteobrazovnih predmeta ,stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS“ br. 8/2015, 11/2016, 13/16, 2/2017, 13/2018 i 7/2019), 2. u skladu sa članom 142. Stav 1.2. i 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/18, 10/2019 i 6/2020), obavezno obrazovanje iz člana 140. ovog zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških,pedagoških, i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Smatra da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima traženo obrazovanje iz stava 1. ovog člana zakona. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Uz popunjeni prijavni formular kandidati treba da prilože sledeće dokaze: izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), diplomu ili uverenje o vrsti i stepenu stručne spreme, izvod iz kaznene evidencije (KE) kao dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, potvrdu visokoškolske ustanove da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studiranja ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških,pedagoških, i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Dokazi se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu. Dokaz o poznavanju srpskog jezika podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. Dokazi koji su priloženi uz prijavu ne vraćaju se. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za podnošenje prijava za učešće na konkursu je 8 dana od dana oglašavanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijave se predaju lično u sekretarijatu škole ili putem pošte na adresu škole Srednja škola „Kraljica Jelena”, Omladinski centar bb, 36350 Raška. Rešenje o izboru kandidata biće doneto u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima.

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
2 izvršioca

USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to: da imaju odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140.stav 1 i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik - Prosvetni glasnik”, br. 8/15, 11/2016, 13/2016-I, 13-2016- II, 2/2017- I, 2/2017- II, 13/2018 i 7/2019).

Nastavnik mašinske grupe predmeta

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to: da imaju odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140. stav 1.i 2.Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik - Prosvetni glasnik”, br. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019).

Nastavnik ekonomsko-turističke grupe predmeta
2 izvršioca

USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to: da imaju odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam u stručnim školama („Službeni glasnik - Prosvetni glasnik”, br 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018) kao i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja obrazovanja nastavnika , stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 i 9/2019); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kojem ostvaruju obrazovno-vaspitni rad. Uz popunjen prijavni formular koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se podnose lično u sekretarijatu škole ili putem pošte na adresu škole: Srednja škola „Kraljica Jelena”, Omladinski centar bb, Raška 36350. Uz prijavu potrebno je dostaviti: kraću biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, uverenje o neosuđivanosti izdato od strane MUP-a Republike Srbije i uverenje o državljanstvu. Fotokopije dokumenata moraju biti overene. Originali uverenja ne smeju biti stariji od 6 meseci. Dokaz da ima odgovarajuću psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Znanje srpskog jezika kandidat dokazuje diplomom o stečenom obrazovanju. Dokumenta koja su priložena uz prijavu ne vraćaju se. Konkurs će biti objavljen u oglasnoj publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA”


Pregledano: 977 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters