Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik klavira; Nastavnik solfeđa i teorije muzike Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “KONSTANTIN BABIĆ” u Kladovo (Poslato na 26-02-2020)

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
“KONSTANTIN BABIĆ”
19320 Kladovo, 22. septembar 13
tel. 019/808-068
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Nastavnik klavira

USLOVI: u radni odnos može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: 1) posedovanje odgovarajućeg obrazovanja, i to: diplomirani muzičar - pijanista, diplomirani muzičar - usmerenje pijanista, akademski muzičar pijanista, master muzički umetnik, profesionalni status - klavirista; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 3) poseduje državljanstvo Republike Srbije; 4) zna srpski jezik na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; 5) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminitarno ponašanje. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati uz prijavni formular preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, podnose i sledeću dokumentaciju: dokaz o državljanstvu RS (uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih); overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku); dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja ( potvrda iz nadležne policijske uprave). Prijave treba poslati na adresu: Osnovna muzička škola “Konstatnin Babić” Kladovo, 22. septembar 13, 19320 Kladovo. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, preko mejl-adrese: muzicka.kladovo@gmail.com i putem telefona: 061/1534-077 i 064/6159-628.

Nastavnik solfeđa i teorije muzike

USLOVI: u radni odnos na radnom mestu nastavnika solfeđa i teorije muzike može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: 1) posedovanje odgovarajućeg obrazovanja, i to: diplomirani muzički pedagog, profesor solfeđa i muzičke kulture, diplomirani muzičar - pedagog, diplomirani muzičar, usmerenje muzički pedagog, profesor solfeđa, profesor solfeđa i muzičke kulture, master teoretičar umetnosti, profesionalni status muzički pedagog; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 3) poseduje državljanstvo Republike Srbije; 4) zna srpski jezik na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; 5) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati uz prijavni formular preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, podnose i sledeću dokumentaciju: dokaz o državljanstvu RS (uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih); overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku); dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja (potvrda iz nadležne policijske uprave). Prijave treba poslati na adresu: Osnovna muzička škola “Konstatnin Babić” Kladovo, 22. septembar 13, 19320 Kladovo. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, preko mejl-adrese: muzicka.kladovo@gmail.com i preko telefona 061/1534-077 i 064/6159-628.


Pregledano: 504 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters