Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika; Čistačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ” u Kladovo (Poslato na 26-02-2020)

OSNOVNA ŠKOLA
“VUK KARADžIĆ”
19320 Kladovo, 22. septembar 13
tel. 060/030-246

Čistačica

USLOVI: uslovi koje kandidat mora da ispunjava: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se na adresu škole: Osnovna škola “Vuk Karadžić” Kladovo, 22. septembar 13, sa naznakom “Za oglas”, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Uz prijavu kandidat podnosi (original ili overenu fotokopiju): svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku); uverenje nadležne policijske uprave o neosuđivanosti za krivična dela pod tačkom 3. uslova konkursa. Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat dostavlja prilikom zaključenja ugovora o radu. Konkurs sprovodi Komisija u postupku propisanim članom 154. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 060/030-246.

Nastavnik srpskog jezika

USLOVI: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje, odnosno stručnu spremu prema čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakon) i prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik - Prosvetni glasnik RS“ br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 i 11/2019), 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati su dužni da uz prijavni formular (nalazi se na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) na konkurs podnesu sledeća dokumenta: diplomu (original ili overenu fotokopiju), izvod iz MK rođenih (original ili overenu fotokopiju); uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju), dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku), uverenje nadležne policijske uprave o neosuđivanosti za krivična dela pod tačkom 3. uslova konkursa. Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat dostavlja prilikom zaključenja ugovora o radu. Konkurs sprovodi Komisija u postupku propisanim članom 154. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa mogu se podneti lično ili poštom na adresu: Osnovna škola “Vuk Karadžić”, 22. septembar 13, 19320 Kladovo, sa naznakom „Za konkurs”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 060/030-246.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 580 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters