Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik defektolog - oligofrenolog Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VULE ANTIĆ“ u Vranje (Poslato na 26-02-2020)

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VULE ANTIĆ“
17501 Vranje, Radnih brigada 2

Nastavnik defektolog - oligofrenolog
2 izvršioca

USLOVI: kandidat mora da ispunjava uslove za prijem u radni odnos propisane članovima 139 140 i 142 Zakona o osnovama sistema orazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ broj 10/2019). Kandidat mora da ispunjava uslove u pogledu stručne spreme, odnosno da je: diplomirani defektolog- oligofrenolog, master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da je državljanin Republike Srbije, da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavju formular za prijavu na konkurs na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i odštampani prijavni formular zajedno sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju školi. Kandidati uz prijavni formular prilažu: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (kojom se potvrđuje stručna sprema), original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (ne straije od 6 meseci), uverenje ili potvrde o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava, kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno - vaspitni rad - overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem, višem ili viskom obrazovanju na srpskom jeziku ili original ili overena fotokopija uverenja odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna NSZ. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom se podnosi lično ili šalje na adresu: Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vule Antić”, Radnih brigada 2, 17501 Vranje, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VULE ANTIĆ“


Pregledano: 1691 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters