Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Farmaceutski tehničar Puno radno vreme

na APOTEKE SUBOTICA u Subotica (Poslato na 02-03-2020)

APOTEKE SUBOTICA


Opis posla:

· vrši promet na malo pomoćnih lekovitih sredstava, medicinskih sredstava i drugih proizvoda za prevenciju i lečenje, osim lekova čiji je režim izdavanja na recept;

· vrši prijem lekova, medicinskih sredstava i drugih proizvoda, proverava ispravnost, količinu i rok upotrebe pri prijemu;

· kontrolise rokove upotrebe lekova robe i vodi evidenciju o rokovima upotrebe

· pravilnio skladišti lekovei drugu robu

· sprovodi adekvatan način čuvanja, skladištenja, uređenja prostora i rasporeda lekova;

· sprovodi defektiranje lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda;

· pravilno odlaže farmaceutski otpad.

učestvuje u izradi magistralnih pripravka koji ne sadrže hemikalije
jakog i vrlo jakog dejstva,

vrši pripremu za izradu magistralnih preparata,
stara se o ispravnosti i čistoći laboratorijskog pribora, vaga i
drugih instrumenata...

Pored opštih uslova propisanih Zakonom kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:

· završeno četvorogodišnje srednje stručno obrazovanje (farmaceutski tehničar):

· stručni ispit;

· licenca;

· najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju farmaceutskog tehničara.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

· 1) Prijava na oglas,

· 2) CV (radna biografija),

· 3) Diploma o završenom fakultetu, srednjoj školi u zavisnosti na koje radno mesto konkuriše (overena fotokopija),

· 4) Uverenje o položenom stručnom ispitu -za zdravstvene radnike(overena fotokopija)

· 5) Licenca nadležne komore odnosno saveza računovođa i revizora Srbije (overena fotokopija)

· 6) Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime)

Izabrani kandidat, pre zasnivanja radnog odnosa, dužan je da dostavi lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedeni dokument u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu.

Nepotpune i neblagovremeno prispele prijave neće se razmatrati.

Oglas se objavnjuje na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje, sajtu Apoteke Subotica i sajtu Ministarstva zdravlja RS.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli u direkciji Apoteke Subotica, u ul. Matije Gupca 26, Subotica, kao i na sajtu Apoteke Subotica.

Izabrani kandidati će biti lično obavešteni telefonskim putem.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Prijave slati na adresu: APOTEKA SUBOTICA, sa naznakom »Prijava po oglasu za zasnivanje radnog odnosa« ul.Matije Gupca 26, 24000 Subotica.DIREKTOR

APOTEKE SUBOTICA

Jasmina Vukša, spec.farm.Rok važenja
06.03.2020.


Pregledano: 142 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters