Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Magistar farmacije Puno radno vreme

na APOTEKE SUBOTICA u Subotica (Poslato na 02-03-2020)

APOTEKE SUBOTICANa osnovu člana 7. do 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 96/2019), člana 23. Statuta Apoteke Subotica, Zaključaka komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br:112-13106/2019 od 26.decembra 2019.godine, i 51 br. 112-1390/2020. od 14.februara 2020.godine i Odluke broj I-09/570 od 24.02.2020. godine

DIREKTOR

APOTEKE SUBOTICA IZ SUBOTICE

Raspisuje JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

I

Magistar farmacije – 3 izvršioca

Opis posla:

· obavlja poslove iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti o čemu vodi obavlja poslove iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti o čemu oid propisanu medicinsku dokumentaciju (knjige narkotika I ostalo),

· izdaje lekove, medicinska sredstvai predmete opšte upotrebe i daje savete za njihovu primenu;

· -po potrebi i u zavisnosti od organizacije rada učestvuje u komercijalnoj prodaji lekova i robe

· prati neželjene reakcije na lekove i medicinska sredstva i doprinosi izbegavanju istih;

· doprinosi izbegavanju interakcija i terapijskog dupliranja primene lekova;

· radi na promociji zdravlja i prevencija bolesti u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima;

· izrađuje magistralne lekove;

· nabavlja i kontroliše pravilno skladištenje i čuvanje lekova, medicinskih sredstava i predmeta opšte upotrebe;

· upravlja farmaceutskim otpadom;

· - po nalogu šefa apoteke – ogranka odnosno jedinice za izdavanje gotovih lekova obučava pripravnike i edukuje ostale kadrove, u svojstvu mentora,

· vodi računa da svi zaposleni u apoteci-jedinici imaju korektan odnos sa pacijentima, u skladu sa etikom zdravstvenih radnika, i na sve nepravilnosti pravovremeno reaguje i prijavljuje šefu apoteke ili slično

· kroz rad, literaturu, seminare i druge oblike prati i upoznaje se sa novinama u farmaceutskoj nauci...

Pored opštih uslova propisanih Zakonom kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:

· visoko obrazovanje na:

· integrisanim akademskim studijama,po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

· osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

· stručni ispit;

· licenca;

· najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije.

· Pored opštih uslova propisanih Zakonom kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:

· Visoko obrazovanje:završen ekonomski fakultet

· na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

· na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

· na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

· na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

· znanje rada na računaru;

· -Licenca za ovlašćenog računovođu

· -najmanje pet godina radnog iskustva

Dokumentacija potrebna za prijavu:

· 1) Prijava na oglas,

· 2) CV (radna biografija),

· 3) Diploma o završenom fakultetu, srednjoj školi u zavisnosti na koje radno mesto konkuriše (overena fotokopija),

· 4) Uverenje o položenom stručnom ispitu -za zdravstvene radnike(overena fotokopija)

· 5) Licenca nadležne komore odnosno saveza računovođa i revizora Srbije (overena fotokopija)

· 6) Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime)

Izabrani kandidat, pre zasnivanja radnog odnosa, dužan je da dostavi lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedeni dokument u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu.

Nepotpune i neblagovremeno prispele prijave neće se razmatrati.

Oglas se objavnjuje na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje, sajtu Apoteke Subotica i sajtu Ministarstva zdravlja RS.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli u direkciji Apoteke Subotica, u ul. Matije Gupca 26, Subotica, kao i na sajtu Apoteke Subotica.

Izabrani kandidati će biti lično obavešteni telefonskim putem.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Prijave slati na adresu: APOTEKA SUBOTICA, sa naznakom »Prijava po oglasu za zasnivanje radnog odnosa« ul.Matije Gupca 26, 24000 Subotica.DIREKTOR

APOTEKE SUBOTICA

Jasmina Vukša, spec.farm.


Rok važenja
06.03.2020.


Pregledano: 148 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters