Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik...; Sekretar škole Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA NEGOTIN u Negotin (Poslato na 04-03-2020)

TEHNIČKA ŠKOLA NEGOTIN
19300 Negotin, Miomira Radosavljevića Pikija 9
tel. 019/544-185, 019/545-189

Nastavnik biologije
za 25% radnog vremena, na određeno vreme do povratka sa funkcije zaposlenog kome miruje radni odnos

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet; 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka ako ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 i 13/2018); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Nastavnik fizičkog
za 10% radnog vremena, na određeno vreme do povratka sa funkcije zaposlenog kome miruje radni odnos

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet; 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka ako ima završene studije prvog stepena iz naučne , odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br., 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 i 13/2018), da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da imaju državljanstvo Republike Srbije, da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Sekretar škole
za 50% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet; 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka ako ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 i 13/2018); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i odštampan i popunjen prijavni formular dostavljaju školi zajedno sa potrebnom dokumentacijom. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: biografiju, overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju ako diploma nije izdata (kandidat koji ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena dostavlja overenu kopiju diplome drugog stepena i overenu kopiju diplome osnovnih akademskih, odnosno osnovnih strukovnih studija), uverenje nadležne policijske uprave da nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela propisana članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (uverenje treba da bude izdato nakon raspisivanja konkursa), original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci), dokaz da zna srpski jezik (ovaj dokaz dostavlja samo kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Lekarsko uverenje (dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima) dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos, pre zaključenja ugovora o radu. Prijave i dokumentaciju dostavljati u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na adresu škole, sa naznakom: „Za konkursnu komisiju“. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA NEGOTIN


Pregledano: 457 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters