Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na Tehnička škola, Bečej u Bečej (Poslato na 06-03-2020)

Tehnička škola, Bečej
Za radno mesto referent za finansijsko-računovodstvene poslove, sa punim radnim vremenom, na neodređeno vreme, jedan izvršilac;

Kandidat pored opštih uslova predviđenih članom 24. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje),treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Sl.glasnik RS'' br.88/2017, 27/2018 – dr.zakon i 6/2020)za zasnivanje radnog odnosa:

1. da ima odgovarajući stepen stručne spreme za rad na radnom mestu referent za finansijsko-računovodstvene poslove završen četvrti stepen stručne spreme;

2. da ima psihičku, fizičku, i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima.

3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

4. da je državljanin Republike Srbije.

5. da zna srpski jezik (dokaz su u obavezi da dostave samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku) – dokazuje se potvrdom odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože:

prijavni formular koji popunjavaju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, štampaju ga i isti prilažu sa dokumentacijom
biografiju
diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi - original ili overenu fotokopiju
uverenje o državljanstvu – ne starije od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju
izvod iz matične knjige rođenih-original ili overenu fotokopiju
uverenje o neosuđivanosti iz MUP-a - ne starije od 6 meseci, original
potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika (samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku)
Dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, ne starije od 6 meseci, dostavljaju kandidati koji budu izabrani, pre zaključenja ugovora o radu.

U postupku odlučivanja o izboru kandidata komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos, vrši uži izbor kandidata koje upućuje na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. U roku od osam dana od dana dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima.

Prijave zatvorene u koverti dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati preporučenom pošiljkom na adresu škole: ulica Uroša Predića 1, 21220 Bečej, sa naznakom ''Za konkurs za radno mesto (za koje se konkuriše)''.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Telefon za kontakt: 021/6912-220.

Rok za dostavljanje prijava je
13.03.2020.


Pregledano: 463 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters