Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta Puno radno vreme

na Srednja tehnička škola "Mihajlo Pupin" u Beograd (Poslato na 06-03-2020)

Srednja tehnička škola “Mihajlo Pupin” Beograd

Potrebno lice za rad na poslovima nastavnika stručnih predmeta (Elektrotehnika), 100% radnog vremena, na određeno vreme do kraja školske 2019/2020. godine, u Srednjoj tehničkoj školi “Mihajlo Pupin”, Trg Nikole Pašića 7, Beograd.

Uz molbu i radnu biografiju sa opštim podacima, dostaviti:

overenu kopiju diplome – diploma Elektrotehničkog fakulteta (diplomirani inženjer elektrotehnike)
original ili overenu kopiju državljanstva
original ili overenu kopiju da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje
Vrsta i stepen stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika, a u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV-a). Shodno napred navedenom u skladu sa čl. 140 ZOSOV-a nastavnik mora imati obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, stečeno na visokoškolskoj ustanovi od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse.

Zainteresovani kandidati svoja dokumenta mogu poslati na adresu škole: Trg Nikole Pašića 7. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok važenja
12.03.2020.Skoro postavljeni poslovi Srednja tehnička škola "Mihajlo Pupin"


Pregledano: 50 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters