0

Aplikacija

Nastavnik...; Čistačica Puno radno vreme

na MEDICINSKA ŠKOLA u Ćuprija (Poslato na 11-03-2020)

MEDICINSKA ŠKOLA
35230 Ćuprija, Rada Končara 3
tel. 035/8470-030

Nastavnik praktične nastave (nastavnik vežbi i nastave u bloku) grupe predmeta obr. profila medicinska sestra - tehničar
3 izvršioca

Nastavnik praktične nastave (nastavnik vežbi i nastave u bloku ) grupe predmeta obr. profila fizioterapeutski tehničar
4 izvršioca

Nastavnik praktične nastave (nastavnik vežbi i nastave u bloku) grupe predmeta obr. profila laboratorijski tehničar

Nastavnik predmetne nastave opšte stručnih predmeta
2 izvršioca

USLOVI: kandidati treba da poseduju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS” , br. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 kao i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stučnim školama u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 21/2015, 11/2016, 13/2018, i 5/2019). Kandidat, takođe, mora ispunjavati uslove za prijem u radni odnos, utvrđene članom 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskrimintorno ponašanje, da poseduje državljanstvo Republike Srbije, da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima.

Čistačica - pomoćni radnik

USLOVI: Kandidati moraju ispunjavati uslove za prijem u radni odnos utvrđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020); da kandidat poseduje odgovarajuće osnovno obrazovanje i vaspitanje ili osnovno obrazovanje odraslih; da nije osuđivan pravnosnažnom predudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da poseduje državljanstvo Republike Srbije, da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima. Za sva navedena radna mesta kandidat uz popunjen prijavni formular odštampan sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dostavlja sledeće: 1. kratku biografiju, 2. overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, odnosno overen prepis ili overenu fotokopiju svedočanstva za radno mesto ččistačica/pomoćni radnik, 3. izvod iz matične knjige rođenih - original ili overena fotokopija (na obrascu koji važi trajno), 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci), 5. dokaz da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom (ne starije od 6 meseci) izdato od nadležne policijske uprave, dokaz o znanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkrusa u publikaciji “Poslovi”. Prijave slati sa naznakom “Za konkurs“ na gorenavedenu adresu ili lično sekretarijatu škole, radnim danom od 09 do 13 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi MEDICINSKA ŠKOLA


Pregledano: 183 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters