0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti; Spremačica Puno radno vreme

na SEDMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA u Beograd (Poslato na 11-03-2020)

SEDMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
Beograd, Šejkina 21a
tel./faks: 011/7433-642

Nastavnik srpskog jezika i književnosti

USLOVI: kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da ima odgovarajuće visoko obrazovanje propisano Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji.

Spremačica
sa 83% radnog vremena

USLOVI: odgovarajuća stručna sprema, minimum završena osnovna škola.

OSTALO: Kandidati treba da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Svi dokazi o ispunjenosti uslova se dostavljaju uz prijavu, osim dokaza o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.


Pregledano: 264 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters