0

Aplikacija

Nastavnik istorije; Referent za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na GRAFIČKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 11-03-2020)

GRAFIČKA ŠKOLA
11070 Novi Beograd, Otona Župančiča 19
tel. 011/269-69-31

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
sa 60% radnog vremena

USLOVI: srednja stručna sprema ekonomske ili finansijske struke, u skladu sa aktom o sistematizaciji poslova u grafičkoj školi.

Nastavnik istorije
sa 35% radnog vremena, na određeno vreme dok traje mandat direktora škole

USLOVI: Kandidati za nastavnike treba da ispunjavaju uslove propisane čl. 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo, odnosno Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Doakzi o ispunjenosti uslova podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Uz prijavu i biografiju priložiti (u originalu ili overene fotokopije): diplome o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o neosuđivanosti (uverenje iz evidencije MUP-a da nije osuđivan za navedena krivična dela, ne starije od 6 meseci) i uverenje iz suda da nije pokrenut krivični postupak, doneta naredba o sprovođenju istrage, pokrenuta optužnica ili doneto rešenje o određivanju pritvora, ne starije od 6 meseci. Prijave slati na navedenu adresu sa naznakom “Za konkurs”. U postupku odlučivanja o izboru nastavnika komisija vrši izbor kandidata koje upućuje na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa učenicima koje vrši nadležna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Lekarsko uverenje kao dokaz dostavlja kandidat koji bude izabran pre zaključenja ugovora o radu.


Pregledano: 163 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters