Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRATSTVO JEDINSTVO“ u Vrbas (Poslato na 11-03-2020)

OSNOVNA ŠKOLA
„BRATSTVO JEDINSTVO“
21460 Vrbas, Palih boraca 2
tel. 021/702-515, faks 021/707-187
e-mail: osbjvrbas@gmail.com

Nastavnik matematike

USLOVI: Kandidati konkursa treba da ispunjavaju uslove propisane članom 139, 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 -dr. zakoni) kao i da imaju odgovarajuće obrazovanje propisano Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016,10/2016,11/2016, 2/2017, 3/2017,13/2018, 11/2019); 1. odgovarajuće visoko obrazovanje: profesor matematike, diplomirani matematičar, diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene, diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku, diplomirani matematičar - informatičar, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar za matematiku ekonomije, profesor informatike - matematike, diplomirani matematičar - astronom, diplomirani matematičar - primenjena matematika, diplomirani matematičar - matematika finansija (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani informatičar, master matematičar, master profesor matematike, master profesor matematike i fizike, master profesor matematike i informatike, master profesor fizike i matematike, master profesor informatike i matematike, diplomirani profesor matematike-master, diplomirani matematičar - master, diplomirani inženjer matematike - master (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani matematičar - profesor matematike, diplomirani matematičar - teorijska matematika, diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), profesor hemije - matematike, profesor geografije - matematike, profesor fizike - matematike, profesor biologije - matematike, profesor matematike - teorijsko usmerenje, profesor matematike - teorijski smer, diplomirani matematičar i informatičar, diplomirani matematičar - mehaničar, master profesor predmetne nastave. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani - master treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta geometrija ili osnovi geometrije) ili dvopredmetne nastave matematike i fizike, odnosno matematike i informatike; profesor matematike; 2. posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 3. dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. posedovanje državljanstva Republike Srbije; 5. poznavanje srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampan prijavni formular sa naznačenim brojem telefona i adresom, kandidati prilažu sledeću dokumntaciju: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme; original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; original ili overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti pribavljenu od nadležne službe MUP-a. Ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku u obavezi je da dostavi dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnose izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa je 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Adresa na koju se podnose prijave: OŠ ”Bratstvo jedinstvo”, Palih boraca 2, 21460 Vrbas. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji budu izbrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti koju vrši nadležna služba za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti obavešteni. Lice zaduženo za davanje obaveštenja po konkursu, sekretar škole, telefon: 021/702-515, 705-337.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRATSTVO JEDINSTVO“


Pregledano: 1097 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters