0

Aplikacija

Nastavnik Srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na Beogradska umetnička škola za dizajn i nove medije u Beograd (Poslato na 13-03-2020)

Beogradska umetnička škola za dizajn i nove medije, BeogradUSLOVI: pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih članom 24. Zakona o radu i člana 120. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju uslove u pogledu vrste tražene stručne spreme utvrđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, saradnika i pomoćnih saradnika u nastavi u stručnim školama.


OSTALO: Uz prijavu na konkurs dostaviti:
Radnu biografiju, overena fotokopija diplome, overena fotokopija o položenom stručnom ispitu, odnosno licencu, izvod iz matične njige rođenih, uverenje o državljanstvu ( ne starije od šest meseci), očitanu ličnu kartu, ostala raspoloživa dokumentacija, uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom, uverenje da nije osuđivan za krivična dela od nadležnog suda i MUP-a ( ne starije od šest meseci).

Prijavu i traženu dokumentaciju dostaviti u papirnom i elektronskom obliku na adresu:
Nušićeva br.12a, 11000 Beograd i email: beogradskaumetnicka@gmail.com
Rok za podnošenje prijava je (8) osam dana od dana objavljivanja konkursa.
Za sve detaljnije informacije, kandidati se mogu obratiti na telefon: 011/323-55-00.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok važenja
19.03.2020.


Skoro postavljeni poslovi Beogradska umetnička škola za dizajn i nove medije


Pregledano: 153 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters