Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA "IRIG" u Irig (Poslato na 16-03-2020)

DOM ZDRAVLjA “IRIG

Vojvode Putnika 5, Irig

Tel/faks: 022/2462-030

E-pošta: dzirig@open.telekom.rs

PIB: 105201817

Matični broj: 08879346

Broj: 385/20

Datum:12.03.2020. godine

Na osnovu člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, APV i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br.96/2019), člana 24-27. Zakona o radu („Sl.glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017, 95/2018-autentično tumačenje), Kadrovskog plana Ministarstva zdravlja Republike Srbije broj 112-01-31/2020-02 od 27.02.2020.godine, Saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje br.112-348/2020 od 24.01.2020.godine, Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu APV i sistemu lokalne samouprave za 2017.godinu („Sl.glasnik RS“,br.61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 59/19, 79/19, 84/19), člana 23. Statuta Doma zdravlja „Irig“ i Odluke direktora br. 384/20 od 12.03.2020.godine, raspisuje se:

OGLAS

za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme

sa punim radnim vremenom i to:

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge……………….1 IZVRŠILAC za rad u Službi za pravne, ekonomske, tehničke i druge slične poslove.

Opis poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Irig“:

- održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlja zdravstvena delatnost;

- održava higijenu u administrativnim prostorijama;

- održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove;

- obavlja poslove pranja, peglanja i održavanja odeće, veša i druge robe za potrebe zdravstvene ustanove;

- održava higijenu toaleta u zdravstvenoj ustanovi;

- vrši poslove pranja laboratorijskog posuđa;

- održava higijenu radnih površina u laboratoriji;

- uklanja produkte rada u laboratoriji na propisan način;

- održava okolinu zdravstvene ustanove u zimskim uslovima;

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

- Osnovno obrazovanje.

Zainteresovani kandidati dužni su da prilože sledeću dokumentaciju:

- Kratka biografija (CV) sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom,

- Fotokopija lične karte ili očitani podaci sa lične karte (ukoliko je čipovana),

- Diploma o završenoj osnovnoj školi (overena fotokopija),

- Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih,

- Fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),

- Fotokopija uverenja o državljanstvu,

- Fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu,

- Izjava da je zdravstveno sposoban za traženi posao, da se protiv njega ne vodi krivični postupak kao i da nije osuđivan.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja „Irig“. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati kao i Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original uverenje suda, ne starije od 6 meseci) i Uverenje da kandidat nije osuđivan (origilan uverenje iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene dokumente u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Kandidati koji se blagovremeno jave na oglas sa potpunom dokumentacijom i koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za donošenje odluke o prijemu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Oglas će biti objavljen i na sajtu Doma zdravlja „Irig“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: DOM ZDRAVLjA „IRIG“, ul.Vojvode Putnika br.5, 22406 Irig, sa naznakom „Prijava na oglas za Spremačicu prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge“. Nakon raspisivanja oglasa, a pre isteka roka za predaju dokumentacije, imenovaće se Komisija za prijem. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na veb-stranici Doma zdravlja „Irig“ (www.dzirig.rs). Rok za dostavljanje prijava je 23.03.2020.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA "IRIG"


Pregledano: 194 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters