Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik... Puno radno vreme

na MEDICINSKA ŠKOLA u Kruševac (Poslato na 18-03-2020)

MEDICINSKA ŠKOLA
37000 Kruševac, Ćirila i Metodija 22
tel. 037/440-319

1. Nastavnik zdravstvene nege - teorija, vežbe i vežbe u bloku
2 izvršioca

2. Nastavnik farmaceutske tehnologije - teorija za 17% radnog vremena, vežbe za 50% radnog vremena, vežbe u bloku za 21% radnog vremena, FTOP vežbe u bloku za 4% radnog vremena, farmaceutska hemija - vežbe u bloku za 4% radnog vremena, bromatologije vežbe u bloku za 4% radnog vremena

3. Nastavnik organizacije farmaceutske delatnosti - teorija za 5% radnog vremena, farmaceutske tehnologije - teorija za 10% radnog vremena, vežbe u bloku za 14% radnog vremena, vežbe za 72% radnog vremena

4. Nastavnik zdravstvene nege i rehabilitacije - vežbe za 19% radnog vremena, kineziterapije - vežbe za 25% radnog vremena, blok nastava za 7% radnog vremena, masaže - vežbe za 30% radnog vremena, kineziologije - vežbe za 20% radnog vremena

5. Nastavnik preduzetništva
za 67% radnog vremena

USLOVI: stepen stručne spreme u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni ,10/2019) odnosno visoko obrazovanje stečeno: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. Obavezno obrazovanje lica iz čl. 140 navedenog zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, u skladu sa članom 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“ 88/17, 27/18 - dr. Zakoni, 10/19). Kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu smatra se da ima obrazovanje iz člana 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a kandidat koji nema obrazovanje iz člana 142 stav 1 ovog Zakona obavezan je da stekne ovo obrazovanje u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Kandidati treba da imaju odgovarajuću stručnu spremu u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“ br. 21/2015, 11/2016 i 13/2018). Na osnovu čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/19), u radni odnos mogu biti primljena lica pod uslovima propisanim zakonom ako: 1) imaju odgovarajuće obrazovanje (dostaviti original ili overenu fotokopiju diplome), 2) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dostaviti original ili overenu fotokopiju lekarskog uverenja ne starije od 6 meseci), 3) nisu osuđivana pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dostaviti original ili overenu fotokopiju uverenja iz kaznene evidencije MUP-a ne starije od 6 meseci), 4) državljanstvo Republike Srbije (dostaviti original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci), 5) znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dokaz su obavezi da dostave samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku) - dokazuje se potvrdom odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika. Uslovi iz stava 1. ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 1), 3) 4) i 5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave dostavljati poštom na navedenu adresu poštom ili lično radnim danima do 13 časova.


Skoro postavljeni poslovi MEDICINSKA ŠKOLA


Pregledano: 483 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters