0

Aplikacija

Nastavnik matematike; Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na XIII BEOGRADSKA GIMNAZIJA u Beograd (Poslato na 18-03-2020)

XIII BEOGRADSKA GIMNAZIJA
11030 Beograd, Lješka 47

Nastavnik matematike
sa 72,22% radnog vremena

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 66,67% radnog vremena

USLOVI: 1. Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 i 7/2019) stečeno: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pri čemu mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državljanstvo Republike Srbije, 5. da znaju srpski jezik. Kandidati podnose sledeću dokumentaciju: 1. popunjen i odštampan prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS; 2. radnu biografiju; 3. overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (kandidati sa zvanjem master dostavljaju i diplomu osnovnih akademskih studija); 4. uverenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo utvrđeno u čl. 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (izdato od strane MUP-a, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija); 5. uverenje o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija); 6. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, izdat na propisanom obrascu sa hologramom); 7. dokaz o znanju srpskog jezika (dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku i to dokaz da su položili ispit iz srpskog jezika sa metodikom, po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove - original ili overena fotokopija). Pre zaključenja ugovora o radu, izabrani kandidat je u obavezi da podnese dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima (lekarsko uverenje, original ili overenu fotokopiju, ne starije od šest meseci). Podaci koji se prikupljaju biće iskorišćeni isključivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prijave se dostavljaju na adresu: XIII beogradska gimnazija, Lješka 47, Beograd, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se podnose lično u sekretarijatu škole, radnim danima od 11 do 13 časova ili preporučenom poštom na adresu škole, sa naznakom: „Za konkurs”. Neblagovremene prijave na konkurs kao i prijave sa nepotpunom i neoverenom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.


Pregledano: 95 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters