Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave za engleski jezik Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA Železnik u Beograd (Poslato na 18-03-2020)

TEHNIČKA ŠKOLA
11250 Beograd - Železnik, Jugoslovenska 4
tel. 011/6571-020

Nastavnik predmetne nastave za engleski jezik
sa 67% radnog vremena

USLOVI: da kandidat poseduje odgovarajuće obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: 1) popunjen i odštampan prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva; 2) uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci); 3) overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; 4) overen prepis ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu (osim za pripravnike i druga lica koja mogu zasnovati radni odnos bez položenog odgovarajućeg ispita); 5) dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje MUP-a, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja konkursa); 6) izvod iz matične knjige rođenih (za kandidate koji su promenili prezime odnosno ime posle izdavanja diplome); 7) dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (original ili overena fotokopija lekarskog uverenja); 8) dokaz o znanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Izabrani kandidat koji nema položen ispit za licencu može da obavlja poslove nastavnika najduže dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa u ustanovi. Odluku o izboru kandidata donosi Konkursna komisija nakon obavljenog razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Prijave treba poslati na adresu: Tehnička škola u Beogradu - Žalezniku, Jugoslovenska 4, PAK 172112. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara Tehničke škole na imejl-adresu: sekretar@tszeleznik.edu.rs i putem telefona: 011/6571-020.


Pregledano: 290 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters