Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike; Nastavnik likovne kulture Puno radno vreme

na OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ“ u Beograd (Poslato na 18-03-2020)

OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ“
11000 Beograd, Hadži Milentijeva 62
tel. 011/2433-025

Nastavnik matematike
sa 88,88% radnog vremena

Nastavnik likovne kulture
sa 60% radnog vremena

USLOVI: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa čl. 140. i 142. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 i 11/2019 od 15.08.2019); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju ustanovi. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1, 3, 4. i 5. podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2. pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati, pored biografije, treba da prilože (u originalu ili overene kopije, ne starije od šest meseci): diplomu o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o neosuđivanosti. Prijave slati na navedenu adresu škole, sa naznakom „Za konkurs“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ“


Pregledano: 547 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters