0

Aplikacija

Radnik na održavanju higijene - čistačica Puno radno vreme

na GIMNAZIJA VRNjAČKA BANjA u Vrnjačka Banja (Poslato na 18-03-2020)

GIMNAZIJA VRNjAČKA BANjA
36210 Vrnjačka Banja, Heroja Čajke 18

1. Radnik na održavanju higijene - čistačica
sa 70% radnog vremena

USLOVI: u pogledu uslova izvršilac treba da ispunjava uslove propisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Gimnazije Vrnjačka Banja i to: da je državljanin Republike Srbije, da je punoletan, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, da ima odgovarajuće obrazovanje i to stečeni 1. nivo NOS-a. Kandidati popunjavaju prijavni formular, koji mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva. Uz popunjeni prijavni formular kandidati treba da prilože sledeće dokaze: izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), svedočanstvo ili uverenje kao dokaz o stečenom odgovarajućem obrazovanju, izvod iz kaznene evidencije (E) kao dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu. Dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku. Dokazi se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji. Dokazi koji su priloženi uz prijavu ne vraćaju se. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za podnošenje prijava za učešće na konkursu je 8 dana od dana oglašavanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijave se predaju lično u sekretarijatu škole ili putem pošte na adresu škole: Gimnazija Vrnjačka Banja, Heroja Čajke 18, 36210 Vrnjačka Banja. Rešenje o izboru kandidata biće doneto u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima.


Pregledano: 44 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters