Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti; Nastavnik ekonomske grupe predmeta; Nastavnik ekonomske gru Puno radno vreme

na SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA u Loznica (Poslato na 18-03-2020)

SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA
15300 Loznica, Trg Jovana Cvijića 4

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 77% radnog vremena

USLOVI: 1. VII/1 stepen stručne spreme sa zvanjem (300 ESPB bodova u diplomi za ona lica koja su studije upisala počev od 10.09.2005. godine): profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost; profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; profesor srpskog jezika i književnosti; profesor srpske književnosti i jezika; profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; master profesor jezika i književnosti (studijski program: Srpski jezik, Srpski jezik i književnost, Srpska književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpska filozofija, Srpski jezik i lingvistika, Filologija, modulu: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost; komparativna književnost sa teorijom književnosti). Master filolog (studijski program: Srpski jezik, Srpski jezik i književnost, Srpska književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpska filozofija: Srpski jezik i lingvistika, Srpski jezik i književnost; Filologija, modulu: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost); master profesor književnost i jezika (srbista); master profesor književnosti i jezika - komparatista; lica iz prethodnog stava koja su stekla akadmsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija; srpski jezik i književnost; Srbistika; 2. znanje srpskog jezika kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 3. da imaju psihičku, fizičku i zdravstevenu sposobnost za rad sa učenicima; 4. da su državljani Republike Srbije; 5. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseci kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo uzimanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utrđeno diskriminatorno ponašanje.

Nastavnik ekonomske grupe predmeta

USLOVI: 1. VII/1 stepen stručne spreme sa zvanjem (300 ESPB bodova u diplomi za ona lica koja su studije upisala počev od 10.09.2005. godine): diplomirani ekonomist, master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne akademske studije u oblasti ekonomije; 2. znanje jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (znanje srpskog jezika); 3. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 4. da su državljani Republike Srbije; 5. da kandidati nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo uzimanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utrđeno diskriminatorno ponašanje. Napomena: lica iz prethodnog stava koja su stekla akadmsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti predmeta koji se uče u školi.

Nastavnik ekonomske grupe predmeta
sa 70% radnog vremena

USLOVI: 1. VII/1 stepen stručne spreme sa zvanjem (300 ESPB bodova u diplomi za ona lica koja su studije upisala počev od 10.09.2005. godine): diplomirani ekonomist, master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti ekonomije; 2. znanje jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (znanje srpskog jezika); 3. da imaju psihičku, fizičku i zdravstevenu sposobnost za rad sa učenicima; 4. da su državljani Republike Srbije; 5. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseci, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo uzimanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utrđeno diskriminatorno ponašanje. Napomena: lica iz prethodnog stava koja su stekla akadmsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti predmeta koji se uče u školi.

OSTALO: Uz prijavu (prijavni formular) na konkurs (prijavni formular kandidati preuzimaju sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i ručno ga popunjavaju) kandidat je obavezan da dostavi i: overenu fotokopiju diplome ili overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju (uverenje ne može biti starije od 6 meseci) - kandidati koji su studije upisali počev od 10.05.2005. godine dostavljaju overene fotokopije diploma ili overene fotokopije uverenja o diplomiranju ne starije od 6 meseci i za osnovne akademske (ili strukovne studije) i za master (specijalističke studije) studije; izvod iz matične knjige rođenih (ne može fotokopija); uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci, ne može fotokopija); original uverenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje se dobija u nadležnom sudu), original uverenje nadležnog SUP-a da nije osuđivan za gore pobrojana krivična dela, radnu biografiju, osim za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos. Lica koja ispunjavaju uslove konkursa i koja uđu u uži izbor upućuju se na proveru psihofizičke sposobnosti u nadležnu službu za poslove zapošljavanja, a o datumu i vremenu provere psihofizičke sposobnosti biće obavešteni od strane škole. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Prijave slati poštom na adresu: Srednja ekonomska škola, Trg Jovana Cvijića 4, 15300 Loznica, sa naznakom „Prijava na konkurs“ ili predati neposredno u kancelariji sekretara škole ili službe računovodstava u periodu od 10.00 do 13.00 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA


Pregledano: 470 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters