0

Aplikacija

Tehničar održavanja odeće Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI u Petrovac na Mlavi (Poslato na 19-03-2020)

OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI
12300 Petrovac na Mlavi, Moravska 2

Tehničar održavanja odeće
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene na dužem bolovanju

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: osnovno obrazovanje. Uz prijavu podneti: kraću biografiju, overenu kopiju diplome o završenoj odgovarajućoj školi sa prosečnom ocenom tokom školovanja, fotokopiju radne knjižice ukoliko kandidat ima radni staž ili potvrdu poslodavca (drugi dokaz o radnom iskustvu), original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige venčanih ukoliko je kandidat promenio prezime, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu, kopiju/očitanu ličnu kartu. Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, dužan je da dostavi kandidat koji bude izabran pre prijema u radni odnos. Komisija će razmatrati sve dospele, blagovremene i potpune prijave i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos obaviće se razgovor, radi pribavljanja dodatnih relevantnih podataka za donošenje odluke o izborukandidata. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za kadrovske i administrativne poslove Opšte bolnice Petrovac na Mlavi. Rok za prijavljivanje je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u službenom glasilu Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Prijave slati u zatvorenim kovertama na adresu: Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, Moravska 2, 12300 Petrovac na Mlavi ili dostaviti lično u Pravnu službu Opšte bolnice Petrovac na Mlavi. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje pri izboru kandidata.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI


Pregledano: 49 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters