Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Psiholog; Spremačica Puno radno vreme

na GIMNAZIJA INĐIJA u Inđija (Poslato na 19-03-2020)

GIMNAZIJA INĐIJA
22320 Inđija, Trg slobode 2a
tel. 022/555-095

Psiholog
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, sa 40% radnog vremena

USLOVI: Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konkursa. Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora škole; Kandidat za radno mesto psihologa treba da ispunjava uslove iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to: a) odgovarajuće visoko obrazovanje prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 i 7/19): 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovana kazna zatavora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo protiv polne bolesti, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) ima državljanstvo Republike Srbije; d) zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 5 a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 5 b) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora. Dokumentacija koju je kandidat dužan priložiti uz prijavu na konkurs je: 1. diploma ili overena fotokopija diplome o završenom odgovarajućem fakultetu i potvrda visokoškolske ustanove o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina ili potvrda o položenom ispitu za licencu, 2. uverenje o državljanstvu Republike Srbije, 3. diploma ili overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi kao dokaz o poznavanju srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u gimnaziji; 4. uverenje o nekažnjavanju. Lekarsko uverenje o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Spremačica

USLOVI: Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora škole. Kandidat za radno mesto spremačice treba da ispunjava uslove iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to da: a) ima odgovarajuće obrazovanje prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u gimnaziji u Inđiji del.broj 255.od 30.03.2018. godine; završena osnovna škola; b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovana kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnrvnjenje, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo protiv polne bolesti, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) ima državljanstvo Republike Srbije; d) zna srpski jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 5. a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 5b) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora. Dokumentacija koju je kandidat dužan da priloži uz prijavu na konkurs je: 1. svedočanstvo ili overena fotokopija svedočanstva o završenoj osnovnoj školi; 2. uverenje o nekažnjavanju; 3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije; 4. svedočanstvo ili overena fotokopija svedočanstva o završenoj osnovnoj školi kao dokaz o poznavanju srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u ustanovi. Lekarsko uverenje se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.


Pregledano: 727 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters