Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Stomatološka sestra - tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA u Sokobanja (Poslato na 25-03-2020)

DOM ZDRAVLjA
18230 Sokobanja, Mitropolita Mihaila 23
tel. 018/830-118

Doktor medicine
na određeno vreme do dve godine, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih, sa kućnim lečenjem i zdravstvenim ambulantama sa odsekom za HMP i sanitetski prevoz

USLOVI: visoko obrazovanje VII/1 stepen stručne spreme; medicinski fakultet na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, od 10 septembra 2005 godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10 septembra 2005 godine; položen stručni ispit, licenca, najmanje 6 meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine, znanje rada na računaru. Kao dokaz ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas, kandidati su dužni da dostave: overenu fotokopiju diplome o završenoj školi; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence; uverenja o državljanstvu ne starije od 6 meseci; overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih - uverenje suda da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci, uverenje policijske uprave da kandidat nije osuđivan, ne starije od 6 meseci, CV - kratka biografija sa adresom.

Stomatološka sestra - tehničar
na određeno vreme do šest meseci

USLOVI: završen IV stepen stručne spreme (srednja medicinska škola smer stomatološka sestra - tehničar); položen stručni ispit; licenca ili rešenje o upisu u nadležnoj komori. Kao dokaz ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas, kandidati su dužni da dostave sledeće: overena fotokopija diplome o završenoj školi, overena fotokopija uverenja o stručnom ispitu, overena fotokopija licence ili rešenje o upisu u nadležnoj komori, overena fotokopija uverenja o državljanstvu ne starije od 6 meseci, overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, uverenje suda da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci, uverenje policijske uprave da kandidat nije osuđivan ne starije od 6 meseci, CV kratka biografija sa adresom.

OSTALO: Opis poslova iz Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta Doma zdravlja. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu. Konačnu odluku donosi direktor. Kandidatatima koji ne budu izabrani ne vraća se konkursna dokumentacija, a istu mogu preuzeti u prostorijama uprave. Izabrani kandidati dužni su da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati i fotokopiju lične karte. Potrebna dokumenta dostaviti lično u zatvorenoj koverti ili poštom na adresu:Dom zdravlja Sokobanja, ul Mitropolita Mihaila 23, 18230 Sokobanja sa naznakom „Prijava na oglas”.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA


Pregledano: 330 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters