Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 25-03-2020)

DOM ZDRAVLjA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 10
tel. 035/573-186

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove
na određeno vreme do 24 meseca zbog povećanog obima posla, za rad u Službi za obavljanje zajedničkih poslova Odsek pravnih poslova

Opis posla: pruža tehničku podršku u pripremi pojedinačnih akata i prikuplja i priprema dokumentaciju prilikom izrade akata, ugovora i dr.; prikuplja podatke za izradu odgovarajućih dokumenata, izveštaja i analiza; izdaje odgovarajuće potvrde i uverenja; obavlja administrativne poslove u vezi sa kretanjem predmeta; vodi opšti delovodnik, popise akata i zavodi, razvodi, arhivira i zadužuje akta; vrši raspoređivanje, otpremu i dostavu dokumentacije i pošte; pruža podršku pripremi i održavanju sastanaka; priprema i umnožava materijal za rad; vodi evidenciju opreme i ostalih sredstava i stara se o nabavci, čuvanju i podeli potrošnog kancelarijskog materijala; vodi propisane evidencije i ažurira podatke u odgovarajućim bazama; vrši aministrativno - tehničke poslove vezano za unos i obradu podataka; za svoj rad odgovoran je šefu odseka pravnih poslova.

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i posebne uslove: stručna sprema/obrazovanje: srednje obrazovanje. Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo: znanje rada na računaru. Kandidati podnose: prijavu na oglas; kratku biografiju; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju. Napomena: znanje rada na računaru proveravaće se u toku razgovora sa kandidatima koji budu ispunili uslove konkursa. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Doma zdravlja Paraćin ili poslati na adresu: Dom zdralja Paraćin, 35250 Paraćin, Majora Marka br. 10, sa naznakom “Prijava na konkurs za radno mesto referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove“. Dokazi o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa za napred navedeno radno mesto podnose se u neoverenim kopijama. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i publikaciji „Poslovi”, kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 035/573-186.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PARAĆIN


Pregledano: 632 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters