Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Rukovodioc pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 06-04-2020)

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
Beograd, Milana Kašanina 3

Rukovodioc pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

USLOVI: visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalstičkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, znanje rada na računaru, najmanje 5 godina radnog iskustva. Kandidati, uz prijavu na javni oglas - molbu, dostavljaju i: radnu biografiju, fotokopiju diplome o završenoj školi, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu. Javni oglas je objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja, sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, na oglasnoj tabli i intenet prezentaciji Instituta za mentalno zdravlje. Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama, s tim što je izabrani kandidati dužan da u roku od 3 dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostave dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na adresu: Institut za mentalno zdravlje, Beograd, Milana Kašanina br. 3, sa naznakom „Za javni oglas“ ili predati lično kod poslovnog sekretara ( I sprat, soba br. 3).


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 607 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters