Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Samostalni pravni saradnik Puno radno vreme

na ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA u Beograd (Poslato na 06-04-2020)

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA
Beograd, Krunska 57

1. Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti (specijalista psihijatrije)

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove:

Stručna sprema / obrazovanje: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz psihijatrije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama medicine u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz psihijatrije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: stručni ispit; licenca; specijalistički ispit iz psihijatrije; najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu, za poslove navedenog radnog mesta.

2. Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti (specijalista otorinolaringologije)

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove:

Stručna sprema / obrazovanje: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz otorinolaringologije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama medicine u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz otorinolaringologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: stručni ispit; licenca; specijalistički ispit iz otorinolaringologije; najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova (za radna mesta 1 i 2) kandidati su obavezni da uz prijavu dostave:
- prijavu na oglas sa kratkom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom i po mogućtstvu elektronsku adresu;
- fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu i fotokopiju diplome o završenom specijalističkom ispitu;
- fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
- fotokopiju dozvole za rad - licence izdate od strane nadležne komore (ili rešenje o upisu u imenik nadležne komore);
- očitanu ličnu kartu;
- izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je promenjeno prezime).

3. Samostalni pravni saradnik u Odeljenju za pravne, kadrovske i administrativne poslove
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, na period angažovanja do 3 meseca

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: visoko obrazovanje: na osnovnim studijama iz oblasti pravnih, ekonomskih ili organizacionih nauka u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama iz oblasti pravnih, ekonomskih ili organizacionih nauka u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: znanje rada na računaru; najmanje tri godine radnog iskustva.

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu, za poslove navedenog radnog mesta.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova (za radno mesto 3) kandidati su obavezni da uz prijavu dostave:
- prijavu na oglas sa kratkom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom i ko poseduje da navede elektronsku adresu;
- fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju koje se zahteva uslovima ovog konkursa;
- očitanu ličnu kartu;
- izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je promenjeno prezime).

OSTALO: podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas se objavljuje na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Zavoda, internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i veb sajtu Ministarstva zdravlja RS.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu: Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, ul. Krunska br. 57, sa naznakom „Za konkurs za zasnivanje radnog odnosa“ i navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše. Ukoliko je poslednji dan roka za predaju prijava neradni dan (subota ili nedelja), rok za dostavu prijava se pomera na prvi naredni radni dan.

Neblagovoremene prijave, prijave koje ne sadrže zahtevanu dokumentaciju, kao i prijave koje nisu poslate u skladu sa uslovima ovog oglasa, neće biti uzete u razmatranje.

Prijavom na oglas kandidati daju svoju saglasnost da Zavod vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti od važnosti za donošenje odluke o prijemu.

Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zasnivanja radnog odnosa dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Poželjno je da kandidati dostave i radnu knjižicu, ukoliko poseduju istu (zbog obračuna radnog staža).

Zavod zadržava pravo da raspisani konkurs iz opravdanih razloga poništi, ili da ne izabere ni jednog od prijavljenih kandidata. Dostavljene fotokopije dokumentacije uz prijavu na oglas, neće biti vraćene kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA


Pregledano: 455 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters