Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike Puno radno vreme

na FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU u Jagodina (Poslato na 08-04-2020)

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
35000 Jagodina, Milana Mijalkovića 14
tel. 035/8223-805

Nastavnik u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike
na određeno vreme od pet godina

USLOVI: naučni naziv doktora metodike nastave matematike i ostali uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. Zakon, 73/18, 67/19, 6/20 – dr. zakon), Pravilnikom o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanju zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu (prečišćen tekst broj II-01-52 od 9.1.2017. godine), odlukama o izmenama i dopunama navedenog pravilnika (Odluka broj III-01-305/5 od 26.04.2018. goidne i Odluka broj III -01-1298/32 od 26.12.2019. godine), kao i nepostojanje smetnji iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju. Uz prijavu na konkurs dostaviti: overene fotokopije diploma kao dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i završenim prethodim stepenima studija, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), biografiju sa podacima o dosadašnjem radu, spisak objavljenih naučnih, odnosno stručnih radova kao dokaz nadležnog organa i dokaz o neosuđivanosti u smislu člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju i druge dokaze o ispunjenosti uslova po ovom konkursu. Svu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa kandidatu su obavezni da dostave i u elektronskom obliku, na način utvrđen Uputstvom za primenu, način dostavljanja, popunjavanja i utvrđivanje relevantnih dokumenata koje kandidat dostavlja u toku izbora u zvanje broj IV-06-279 od 11.4.2016. godine i Odlukom o izmenama i dopunama navedenog uputstva broj IV-06-62/6 od 17.1.2017. godine (dostupno na sajtu Univerziteta u Kragujevcu: www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.Skoro postavljeni poslovi FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU


Pregledano: 224 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters