Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Službenik za upravljanje kvalitetom Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI SAD u Novi Sad (Poslato na 08-04-2020)

DOM ZDRAVLjA NOVI SAD
21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 75

Službenik za upravljanje kvalitetom

Opis poslova: izrađuje dokumente sistema upravljanja kvalitetom; istražuje optimalna rešenja i mere za poboljšanje kvaliteta i vrši pripremu za njihovo sprovođenje; izrađuje analize o produktivnosti rada; redovno informiše rukovodioce i izrađuje izveštaje o postizanju i unapređenju kvaliteta; vodi evidenciju o stručnom usavršavanju zaposlenih, licencama zdravstvenih radnika, lekarima na specijalizaciji, učešću zaposlenih na seminarima, simpozijumima, kongresima bez obzira na izvor finansiranja i sastavlja kvartalne i godišnje izveštaje o istim, a po potrebi i mesečne; vodi evidenciju o procedurama u okviru svog rada, ažurira ih i predlaže donošenje novih; priprema podatke kao tehnička podrška za izradu opštih i pojedinačnih akata; izrađuje planove i programe i analize iz delokruga svog rada; priprema izveštaje iz oblasti rada, vodi i ažurira personalnu dokumentaciju, priprema podatke o zaposlenima za unošenje u AOP, obavlja poslove u vezi prijema novih zaposlenih, prestanka radnog odnosa, popunjava obrasce iz oblasti radnih odnosa, priprema plan korišćenja godišnjih odmora, objedinjuje mesečne radne liste i dostavlja ih na obračun zarada, izrađuje i vrši zamenu zdravstvenih knjižica, kao i njihovu overu, izdaje uverenja iz radnih odnosa o podacima o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje potrebne izveštaje, sačinjava Predlog za dodeljivanje ID broja lekarima i dostavlja Filijali RZZO, prijavljuje izgubljene štambilje lekara, obaveštava Filijalu RZZO o svakoj promeni podataka koji se unose u Registar, vodi evidenciju ID brojeva za lekare Doma zdravlja Novi Sad. Za svoj rad odgovara šefu odseka.

USLOVI: visoko obrazovanje, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; znanje rada na računaru.

OSTALO: Kandidati su obavezni da dostave pisanu prijavu na oglas sa kraćom biografijom. Uz prijavu podneti fotokopiju diplome o završenoj školi. Izbor između prijavljenih kandidata vrši se na osnovu priložene dokumentacije iz koje se ceni ispunjenost uslova. Kandidati mogu biti pozvani radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti potrebni za odluku o prijemu (radno iskustvo u struci, itd.). O izboru kandidata odlučuje direktor. Rok za prijavu na javni oglas je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu: Dom zdravlja Novi Sad - Novi Sad, 21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 75, ili putem imejla na adresu: pisari@dzns.rs i dzns@eunet.rs, sa naznakom „Za javni oglas: radno mesto službenik za upravljanje kvalitetom na neodređeno radno vreme”. Ako poslednji dan roka pada u neradni dan (subota i nedelja) ili na dan državnog praznika, rok za podnošenje prijave ističe prvog narednog radnog dana. Prijave sa nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom će biti odbijene kao neispravne. Prijave koje budu primljene u Domu zdravlja Novi Sad posle isteka dana navedenog u ovom oglasu smatraće se neblagovremenim i neotvorene će se vratiti pošiljaocu, sa naznakom datuma kada su primljene u Domu zdravlja Novi Sad. Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata i u istom roku kandidati će biti obavešteni o izboru.


Pregledano: 761 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters