Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra tehničar u ginekologiji i akušerstvu Puno radno vreme

na Opšta bolnica "Đorđe Joanović" u Zrenjanin (Poslato na 13-04-2020)

Opšta bolnica “Đorđe Joanović”, Zrenjanin

Broj: 01- 1383/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS” br. 96/2019), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin broj 01-1383 od 08.04.2020. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– zamena za privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – zamena za privremeno odsutnog zaposlenog u Opštu bolnicu “Đorđe Joanović” Zrenjanin, za radno mesto

Medicinska sestra tehničar u ginekologiji i akušerstvu…………… 1 izvršilac

Kandidati moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu – smer ginekološko akušerska sestra i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju diplome

Ø overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Ø dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom “OGLAS”.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.

Oglas važi od 09.04.2020. godine do 16.04.2020. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok za dostavljanje prijava je
20.04.2020Skoro postavljeni poslovi Opšta bolnica "Đorđe Joanović"


Pregledano: 301 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters