Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine za rad na poslovima izabranog lekara u Službi opšte medicine Puno radno vreme

na ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA "NIŠ" u Niš (Poslato na 13-04-2020)

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA “NIŠ”, Niš

Na osnovu člana člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajna i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS” broj 96/19), člana 6. i 7. Pojedinačnog kolektivnog ugovora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” broj 1038 od 11.03.2019.godine, Kadrovskog plana za Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” broj 112-01-31/2020-02 od 12.03.2020.godine, Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-2696/2020 od 20. marta 2020. godine, Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj 1262 od 10.04.2020. godine, Direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom

I

Oglašava se prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i za sledeća radna mesta:

Doktor medicine za rad na poslovima izabranog lekara u Službi opšte medicine – 2 izvršioca

II

Za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1 ovog Oglasa važe opšti uslovi utvrđeni Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

III

Pored opštih uslova utvrđeni su i posebni uslovi na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” broj 1043 od 23.03.2018.godine: – završen Medicinski fakultet

- položen stručni ispit

- licenca izdata od Lekarske komore ili rešenje o upisu u Lekarsku komoru

IV

Uz prijavu se podnose fotokopije sledećih dokumenatasa originalima na uvid:

ñ diploma o završenom Medicinskom fakultetu

ñ potvrda o položenom stručnom ispitu

ñ licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske komore

V

Pored traženih dokumenata uz prijavu za oglas dostavlja se i:

- lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefon i e-mail adresom

- fotokopija lične karte

- izvod iz matične knjigne venčanih (ako je kandidat promenio prezime)

- potvrda odnosno uverenje izdato od strane Nacionalne službe za zapošljavanje da se lice nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposleno lice (više informacija o postupku izdavanja dokumenta na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje);

- dokaz o radnom iskustvu u Ustanovama primarne zdravstvene zaštite na istim poslovima uključujući i volonterski rad,

- pisana saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos.

Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš”.

VI

Pre zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je dužan da dostavi:

- lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos, – uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje sud)

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gore navedene dokumente u zahtevanom roku sa njim se neće zasnovati radni odnos.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa mogu bitipozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija i provere znanja ukoliko je to važno za donošenje odluke o prijemu.

VII

Oglas objaviti na veb stranicama Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva zdravlja i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš”.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na veb strani Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave se mogu poslati poštom na adresu: Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” ulica Vojislava Ilića b.b. 18000 Niš sa naznakom “Za konkurs” ili dostaviti lično u Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” na istu adresu u periodu od 7,00 do 15,00 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII

Odluka o izboru kandidata biće doneta najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na veb stranici Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš”.

Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj dokumentacije.

Kontakt telefon : 018/232-801

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

RADNIKA “NIŠ”

DIREKTOR

dr Slađana Majkić

spec. med. rada

Rok za dostavljanje prijava je
21.04.2020.Pregledano: 611 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters