Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viša medicinska sestra - tehničar u ambulanti Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 22-04-2020)

DOM ZDRAVLjA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 10
tel. 035/573-186

Viša medicinska sestra - tehničar u ambulanti
na određeno vreme, zamena privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu žena

Opis posla: planira i pruža usluge procesa zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; sprovodi preventivne i kurativne mere, po nalogu doktora medicine ili doktora medicine specijaliste u timu ili samostalno, u zdravstvenoj ustanovi i u okviru terenskog rada; sarađuje sa drugim učesnicima u pružanju zdravstvene zaštite i službama u zajednici; obučava novoprimljene zdravstvene radnike i kontroliše obuku pripravnika; kontinuirano sprovodi nadzor procesa statističkog izveštavanja; trebuje potrošni materijal za službu; kontroliše odlaganje medicinskog otpada na propisan način; sprovodi i kontroliše postupak dezinfekcije i sterilizacije opreme i materijala; vodi celokupnu propisanu medicinsku dokumentaciju, vrši elektronsko fakturisanje, naplaćuje participaciju, predaje novac na blagajnu; radi u timu sa izabranim doktorom medicine ili doktorom medicine specijalistom; sprovodi zdravstveno-vaspitni rad; sređuje i priprema ambulantu za rad; obavlja pranje, dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata; priprema instrumente za intervenciju i pomoć lekaru, zbrinjava pacijenta posle intervencije; pakuje i šalje uzeti materijal za analizu; daje propisanu terapiju; radi sa trudnicama (merenje pritiska i telesne težine); uzima vaginalni i cervikalni bris; radi sa doktorm medicine ili doktorom medicine specijalistom u ultrazvučnom kabinetu; obavlja poslove vezane za citologiju; učestvuje u radu komisije za sprovođenje javnih nabavki, imenovane rešenjem direktora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; obavlja poslove na koje je ovlašćen rešenjem ili odlukom direktora, a koji su iz delokruga rada službe u okviru svog stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja, radne sposobnosti i zanimanja; odgovoran je za svoj rad glavnom medicinskom tehničaru službe i načelniku službe.

USLOVI: visoko obrazovanje: na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne/akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit, licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju više, odnosno strukovne medicinske sestre. Kandidati podnose: prijavu na oglas; kratku biografiju; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju diplome o završenoj visokoj medicinskoj školi; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju licence za samostalni rad ili rešenja o upisu u komoru; dokaz da kandidat ima najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju više, odnosno strukovne medicinske sestre. Dokazi o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa podnose se u neoverenim kopijama. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Doma zdravlja Paraćin ili poslati na adresu: Dom zdralja Paraćin, 35250 Paraćin, Majora Marka 10, sa naznakom “Prijava na konkurs za radno mesto viša medicinska sestra / tehničar u ambulanti”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/573-186.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PARAĆIN


Pregledano: 305 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters