Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik - sudijski saradnik u zvanju savetnik Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U LEBANU u Lebane (Poslato na 22-04-2020)

OSNOVNI SUD U LEBANU
16230 Lebane, Cara Dušana 118

Sudijski pomoćnik - sudijski saradnik u zvanju savetnik

Opis poslova: pomaže sudiji u radu i referisanju, proučava pravna pitanja u vezi sa radom suda u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka, uzima na zapisnik predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši i druge poslove, bilo samostalno bilo pod nadzorom ili uputstvima sudije i predsednika Suda, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda ili sudija.

USLOVI: predviđeni Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom sudu u Lebanu I Su 1-130/2019 od 01.03.2019. godine, stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru.

Opšti uslovi za rad: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa, da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz obasti oranizacije i rada suda; Zakon o uređenju sudova, Zakon o sedištima područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakon o sudijama, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o parničnom postupku, Zakon o vanparničnom postupku, Zakonik o krivičnom postupku, Krivični zakonik, Porodični zakon, Zakon o izvršenju i obezbeđenju - provera kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa, poznavanje rada na računaru - provera praktičnim radom na računaru, veština komunikacije, logičnog i analitičkog rezonovanja, elokvencije i opšte kulture - proverom kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa.

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Saša Branković, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Lebanu, 016/843-531. Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima podnose se na šalteru Osnovnog suda u Lebanu, na adresi: Cara Dušana 118 ili poštom na napred navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“.

Podaci o dokazima koji se prilažu uz prijavu: potpisana prijava s naznačenim radnim mestom za koje učesnik konkuriše, biografijom, adresom prebivališta i brojem telefona; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci); popunjena i potpisana izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će Osnovni sud u Lebanu pribativiti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (Obrazac 1) ili će to kandidat učiniti sam (Obrazac 2).

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan. Odredbom čl. 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/16) propisano je, pored ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da Osnovni sud u Lebanu pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija (Obrazac 1), ili će to knadidat učiniti sam (Obrazac 2). Navedene obrasce izjava je moguće preuzeti na internet adresi Osnovnog suda u Lebanu: uprava@lb.os.sud.rs. Popunjenu izjavu po Obrascu 1 ili po Obrascu 2 je neophodno dostaviti uz navedene dokaze, kako bi Osnovni sud u Lebanu mogao dalje da postupa.

Probni rad je obavezan za kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

Mesto, dan i vreme kada će se obaviti provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, Konkursna komisija će obaviti proveru osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku, u prostorijama Osnovnog suda u Lebanu, Cara Dušana 118. Vreme i tačna prostorija biće naknadno određeni, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni.

Svi izrazi, pojmovi i termini upotrebljeni u ovom oglasu u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni i muški i ženski rod lica na koje se odnose.


Pregledano: 195 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters