Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PETROVAC NA MLAVI u Petrovac na Mlavi (Poslato na 22-04-2020)

DOM ZDRAVLjA PETROVAC NA MLAVI
12300 Petrovac na Mlavi, Moravska 2

Doktor medicine

Opis posla: prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdrastveno-vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici; radi u preventivnim savetovalištima; organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede; organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, obavlja preglede i dijagnostiku, određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja osiguranog lica, ukazuje hitnu medicinsku pomoć, upućuje osigurano lice na ambulantno-specijalističke preglede u ustanovi ili na sekundarni i tercijarni nivo određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, sarađuje sa polivalentnom patronažnom službom, sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja, učestvuje u izradi i evaluaciji plana rada u svojoj službi, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede osiguranika, šalje na procenu zdravstvenog stanju osiguranog lica i upućuje osigurano lice na ocenu radne sposobnosti, po potrebi ide u kućne posete.

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine; rad na računaru. Uslovi rada predviđeni su Zakonom o radu RS, Statutom Doma zdravlja Petrovac na Mlavi i ostalim opštim aktima.

OSTALO: Uz prijavu podneti: kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu kopiju diplome medicinskog fakulteta ili uverenja o završenom medicinskom fakultetu, overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Originali ili overene fotokopije uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih ne smeju biti stariji od 6 meseci. Poslovi se obavljaju sa punim radnim vremenom. Prijave slati u zatvorenim kovertama, na adresu: Dom zdravlja Petrovac na Mlavi, Moravska 2, 12300 Petrovac na Mlavi ili dostaviti lično u pravnu službu Doma zdravlja Petrovac na Mlavi, sa naznakom: „Za oglas za prijem u radni odnos _________ (sa nazivom radnog mesta za koje se konkuriše)“. Nepotpune, neblagovremene i preuranjene prijave neće se uzeti u razmatranje. Trajanje konkursa: 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.Pregledano: 173 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters