Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na SURDULIČKI KULTURNI CENTAR u Surdulica (Poslato na 22-04-2020)

SURDULIČKI KULTURNI CENTAR
17530 Surdulica, Omladinska 1
tel. 064/865-6080
e-mail: surdulica@gmail.com

Direktor
na mandatni period od 4 godine

USLOVI: za izbor kandidata za direktora Surduličkog kulturnog centra utvrđuju se sledeći uslovi: kandidati za direktore ustanova moraju imati visoko obrazovanje; najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi; znanje jednog stranog jezika; kandidat za direktora dužan je da predloži program rada i razvoja ustanove, kao sastavni deo konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija treba da sadrži: predlog programa rada i razvoja Kulturnog centra za period od četiri godine; overenu kopiju diplome ili uverenja o stručnoj spremi; dokaz o radnom iskustvu; biografiju koja mora da sadrži elemente koji dokazuju stručnost iz delokruga rada ustanova kulture sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu; uverenje nadležnog organa da se protiv njega ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica (ne starije od 6 meseci) za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; overena kopija lične karte; dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Javni konkurs se objavljuje u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje, na oglasnoj tabli ustanove, http://www.surdulickikulturnicentar.com i u dnevnim novinama „Politika“ koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike. Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs je 15 dana od dana oglašavanja konkursa. Prijave slati na adresu: Surdulički kulturni centar, Omladinska 1, 17530 Surdulica, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs direktor SKC“ i skeniranu dokumentaciju poslati putem imejla: surdulica.kc@gmail.com. Telefon za informacije: 064/865-6089. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, zbog vanrednog stanja KOVID 19 u Republici Srbiji, dostaviće se po izboru osnivača Skupštine opštine Surdulica. Javni konkurs za izbor direktora Kulturnog centra raspisuje i sprovodi Upravni odbor Surduličkog kulturnog centra


Pregledano: 127 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters