Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viša medicinska sestra - tehničar u dijagnostici; Medicinska sestra - tehničar; Servirka; Spremač/sp Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 22-04-2020)

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 16

1. Viša medicinska sestra - tehničar u dijagnostici
za rad u Kabinetu za endoskopske intervencije Službe za urologiju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene na bolovanju

USLOVI: viša medicinska škola, smer viša medicinska sestra - tehničar, VI/1 stepen, ili visoka medicinska škola strukovnih studija ili završen medicinski fakultet, osnovne strukovne studije prvog stepena na studijskom programu strukovna medicinska sestra - tehničar, VI/2 stepen; stručni ispit, licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

2. Medicinska sestra - tehničar u dijagnostici
za rad u Bolničkoj banci krvi Službe transfuziologije pri Zajedničkim medicinskim poslovima, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera - IV stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

3. Medicinska sestra - tehničar na infektivnom odeljenju
za rad na Odeljenju za infektivne bolesti u Službi za infektivne i kožne bolesti, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera - IV stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

4. Medicinska sestra - tehničar na infektivnom odeljenju
za rad na Odeljenju za infektivne bolesti u Službi za infektivne i kožne bolesti, na određeno vreme na 2 meseca zbog povećanog obima posla
5 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera - IV stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

5. Servirka
za rad u Odseku za serviranje hrane Službe za tehničke, pomoćne i druge slične poslove, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednje obrazovanje, izuzetno: osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

6. Spremač/spremačica
prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge, za rad na Odeljenju za održavanje higijene objekata i prostora Službe za tehničke, pomoćne i druge slične poslove, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: osnovna škola, NK radnik.

Kandidati za radna mesta od 1 do 4 podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, fotokopiju diplome, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), fotokopiju licence izdate od nadležnog organa.

Kandidati za radno mesto 5 podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, fotokopiju diplome ili fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi sa potvrdom o radnom iskustvu na navedenim poslovima, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime).

Kandidati za radno mesto 6 podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su svedočanstva ili uverenja izdati na devojačko prezime).

OSTALO: Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat koji se prima u radni odnos je dužan da dostavi navedenu dokumentaciju u originalu ili overene fotokopije. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Opšte bolnice Kruševac i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za oglas“ i nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, na adresu: Opšta bolnica Kruševac, Kosovska 16, 37000 Kruševac.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 554 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters