Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 24-04-2020)

DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Ćirila i Metodija 32


Spremačica
za rad u prostorijama u kojima se pružaju zdravstve usluge, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene do njenog povratka na rad, u Odseku za održavanje higijene objekata i prostora

USLOVI: pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: osnovno obrazovanje. Kandidati dostavljaju: prijavu na oglas; kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o osnovnom obrazovanju; izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na oglas, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučuje direktor. O konačnom izboru kandidata odlučuje direktor. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedeni dokument u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu.

Prijave na oglas mogu se podneti u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Dom zdravlja Kruševac, ulica Ćirila i Metodija broj 32, 37000 Kruševac. Oglas je objavljen i na veb sajtu Ministarstva zdravlja, oglasnoj tabli Doma zdravlja Kruševac i internet prezentaciji Doma zdravlja Kruševac.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC


Pregledano: 432 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters