Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Specijalista pedijatrije Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Dr Milorad Vlajković", Barajevo u Barajevo (Poslato na 24-04-2020)

Dom zdravlja “Dr Milorad Vlajković”, Barajevo

Svetosavska 91, 1146 Barajevo

011/830-0186 ; 011/830-0108

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS”, br- 1/2015, 3/2018 i 106/2018) i članom 23. stav 1 tačka 4, Statuta Doma zdravlja “Dr Milorad Vlajković” Barajevo, Doma zdravlja “Dr Milorad Vlajković” Barajevo, dana 21.04.2020. godine raspisuje

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1. SPECIJALISTA PEDIJATRIJE – na neodređeno vreme u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine, sa punim radnim vremenom – 1 izvršilac

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa iz ovog oglasa su:
-završen medicinski fakultet, zvanje specijalista pedijatrije
-položen stručni ispit

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-US i 137/17) i posebnim propisima vezanim za javne službe:

- uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci)

- dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje suda ne starije od 6 meseci)

Uz prijavu zainteresovani kandidati za radno mesto podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili overenim kopijama, ne starijim od šest meseci, uz kraću biografiju sa propratnim pismom.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma zdravlja “Dr Milorad Vlajković” Barajevo, odnosno na internet stranicama Doma zdravlja “Dr Milorad Vlajković” Barajevo i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave na oglas mogu se podneti lično ili na pisarnici Doma zdravlja “Dr Milorad Vlajković” Barajevo, ul. Svetosavska br. 91, svakog radnog dana od 07-15 časova ili poslati preporučeno poštom na adresu sa naznakom “Za oglas specijalista pedijatrije”

Rok za dostavljanje prijava je
01.05.2020.Pregledano: 240 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters