Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrator informacionih sistema i tehnologija Puno radno vreme

na ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE KIKINDA u Kikinda (Poslato na 27-04-2020)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE KIKINDA
23300 Kikinda, Kralja Petra I 70
tel. 0230/434-788

Administrator informacionih sistema i tehnologija
u Službi za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove

Opis posla:
• postavlja i održava integrisani sistema računarske i mrežne opreme, servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza; postavlja i održava integrisani sistem sistemskog softvera i servisa operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informacino komunikacionih servisa elektronske pošte, interneta i drugih,
• postavlja i održava integrisani sistem zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka,
• podešava i prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu računarske i mrežne opreme servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza,
• instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu sistemskog softvera i servisa operativnih sistema, korisničkih aplikacija, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa elektronske pošte, intraneta, interneta, sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa i izrada rezervnih kopija podataka,
• pruža stručnu poršku u projektovanju logičke strukture informacionih sistema, baza podataka, izveštaja, aplikacija i internet portala, sajtova i prezentacija, kao i algoritama za realizaciju postavljenih zahteva,
• programira internet portale, sajtove, prezentacije u izabranom programskom okruženju i vrši integracije sa bazom podataka kao i priprema izveštaja iz baza u okviru telekomunikacionih sistema na osnovu zadatih parametara,
• organizuje funkcionisanje informacionog sistema informatičke obrade u Zavodu;
• instalira i ažurira operativne sisteme i gotove programe;
• organizuje i vrši obuku korisnika i izrađuje uputstva za rad;
• vrši inoviranje i održavanje postojećih aplikacija;
• prati rad računarske mreže, uočava i rešava hardverske i softverske probleme iz delokruga aktivnosti
• obavlja druge poslove koje može da vrši prema svojoj stručnoj spremi i radnoj osposobljenosti;
• dužan je da svojim radom unapređuje sistem kvaliteta;
• ovlašćen je da sarađuje sa korisnicima usluga Zavoda i nadležnim institucijama, uz saglasnost načelnika i/ili direktora;
• zaposleni je obavezan da se pridržava odredbi Kodeksa poslovnog ponašanja zaposlenih i Kućnog reda Zavoda, da u svom radu poštuje, koristi i primenjuje dokumenta QMS-a.
• odgovoran je za realizaciju plana rada odeljenja,
• odgovoran je za ažurno i kvalitetno obavljanje radnih zadataka i vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije, odgovorna je za čuvanje sredstava za rad i materijala na/sa kojima radi, sprovođenje zaštite na radu;

Za svoj rad odgovara direktoru Zavoda, načelniku službe za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove.

USLOVI: visoko obrazovanje:
- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 bodova - diplomirani menadžer, smer informatika u menadžmentu, fakulteta za menadžment ili diplomirani informatičar odgovarajućeg fakulteta, odnosno na specijalističkim strukovnim studijama - specijalista strukovni informatičar, odgovarajućeg fakulteta; po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine– diplomirani menadžer, smer informatika u menadžmentu, fakulteta za menadžment ili diplomirani informatičar, odgovarajućeg fakulteta; po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
Radno iskustvo: nije neophodno.

OSTALO: Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Javni oglas će biti objavljen i na oglasnoj tabli i veb sajtu Zavoda za javno zdravlje Kikinda kao i na veb sajtu Ministarstva zdravlja. Prijave se šalju putem pošte ili se podnose lično u zatvorenoj koverti na pisarnici Zavoda od 8 do 13 časova na adresu Zavod za javno zdravlje Kikinda, 23300 Kikinda, Kralja Petra I broj 70, sa naznakom „Prijava na konkurs za administratora informacionih sistema i tehnologija“.

Uz svojeručno potpisanu prijavu kandidati prilažu neoverene fotokopije:
• uverenja (ukoliko diploma još nije izdata)/diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila,
• izvoda iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime)
• kratku radnu biografiju, adresu, kontakt telefon

Prijavom na ovaj oglas kandidati daju svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se neće koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove Zavoda za javno zdravlje Kikinda. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja, itd.). Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na neodređeno vreme pre sklapanja Ugovora o radu mora dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat koji se prima u radni odnos dužan je da dostavi napred navedenu dokumentaciju koja se prilaže u originalu ili overene fotokopije. Direktor Zavoda za javno zdravlje Kikinda donosi odluku o izboru kandidata.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE KIKINDA


Pregledano: 886 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters