Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Diplomirani molekularni biolog; Viša medicinska sestra - tehničar; Medicinska sestr Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 27-04-2020)

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
Beograd, Milana Kašanina 3

1) Doktor medicine
probni rad do 6 meseci

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju najmanje 5 godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10 septembra 2005. godine; položen stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

2) Diplomirani molekularni biolog
probni rad do 6 meseci

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, stručni ispit, u skladu sa zakonom, pet godina radnog iskustva (puno radno vreme) u dijagnostičkoj laboratoriji koja se bavi poslovima iz oblasti medicinske genetike.

3) Viša medicinska sestra - tehničar
probni rad do 3 meseca

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama prvog stepena osnovne strukovne /akademske studije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 2 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; položen stručni ispit; licenca; najmanje 6 meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

4) Medicinska sestra - tehničar
probni rad do 3 meseca

USLOVI: obrazovanje: srednje obrazovanje, stručni ispit, licenca, najmanje 6 meseci radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite.

5) Tehničar investicionog/tehničkog održavanja uređaja i opreme
probni rad do 3 meseca

USLOVI: obrazovanje: najmanje srednje obrazovanje tehničkog smera, 1 godina radnog iskustva.

OSTALO: kandidati, u zavisnosti od poslova za koje podnose prijave, dostavljaju: prijavu na oglas - molba, radnu biografiju, fotokopiju diplome o završenoj školi, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence, dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili izvod iz Fonda PIO), izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu. Javni oglas je objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja, oglasnoj tabli i internet prezentaciji Instituta za mentalno zdravlje. Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama, s tim što su izabrani kandidati dužni da u roku od 3 dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostave dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na adresu: Institut za mentalno zdravlje, Beograd, Milana Kašanina br. 3, sa naznakom „Za javni oglas“ ili predati lično u pisarnicu.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 549 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters