0

Aplikacija

Direktor, na mandatni period od četiri godine Puno radno vreme

na Ustanova dom kulture "Ivanjica" u Ivanjica (Poslato na 04-05-2020)

Ustanova dom kulture “Ivanjica”, Ivanjica
32250 Ivanjica
Venijamina Marinkovića bb

raspisuje konkurs za
izbor direktora Ustanove dom kulture “Ivanjica”, na period od četiri godine

Broj izvršilaca: 1

USLOVI:
-stečeno visoko obrazovanje na obrazovno naučnom polju društveno humanističkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.
septembra 2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi, stručna ostvarenja i rezultate rada
-da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora
-državljanstvo Republike Srbije
-opšta zdravstvena sposobnost

Konkursna dokumentacija za kandidata za izbor direktora treba da sadrži sledeće dokaze:
-predlog programa rada i razvoja Ustanove za period od četiri godine
-diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi (prilaže se u originalu ili kopija overena kod notara)
-radnu knjižicu, odnosno drugi dokaz o radnom iskustvu (ugovori, potvrde i dr.), iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima i s kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo u kulturi
-biografiju koja sadrži podatke o dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima
-uverenje, ne starije od šest meseci, da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti
-uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan
-uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci)
-izvod iz matične knjige rođenih
-fotokopija lične karte

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana oglašavanja konkursa.

Prijave u zatvorenoj koverti, predati lično ili slati na adresu Ustanova dom kulture “Ivanjica”, 32250 Ivanjica, ul. Venijamina Marinkovića bb, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora”.
Rok važenja
12.05.2020.Pregledano: 103 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters