0

Aplikacija

Doktor medicine; Specijalista opšte medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA RAKOVICA u Beograd (Poslato na 06-05-2020)

DOM ZDRAVLjA RAKOVICA
11090 Beograd, Kraljice Jelene 22

Doktor medicine - specijalista pedijatrije, izabrani lekar za decu
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa odsustva, u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine

USLOVI: Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju uverenja o završenoj specijalizaciji, fotokopiju dozvole za rad - licence, poželjno radno iskustvo na poslovima spec. pedijatrije, kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom.

Specijalista opšte medicine
u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa kućnim lečenjem, zdravstvenom negom i polivalentnom patronažom

USLOVI: Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju uverenja o završenoj specijalizaciji, fotokopiju dozvole za rad - licence, poželjno radno iskustvo na poslovima doktora medicine najmanje 3 godine i 6 meseci, kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom.

Doktor medicine
u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa kućnim lečenjem, zdravstvenom negom i polivalentnom patronažom

USLOVI: Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju dozvole za rad - licence, poželjno radno iskustvo na poslovima doktora medicine najmanje 6 meseci, kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija i provere stručnog znanja koji su važni za donošenje odluke o prijemu. Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli pored pisarnice u prizemlju Doma zdravlja Rakovica, Kraljice Jelene 22, Beograd. Prijave slati poštom na adresu: Dom zdravlja Rakovica, 11090 Beograd, Kraljice Jelene 22, sa naznakom „Za oglas“ ili lično dostaviti u pisarnicu Doma zdravlja Rakovica.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA RAKOVICA


Pregledano: 171 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters