Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA SRPSKA CRNjA u Srpska Crnja (Poslato na 06-05-2020)

DOM ZDRAVLjA SRPSKA CRNjA
23220 Srpska Crnja, P. A. Čarnojevića 15

Medicinska sestra - tehničar
na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja

Opis poslova: obavlja poslove u ambulanti koji predviđaju pripremu pacijenata za pregled, asistiranje lekaru pri intervencijama, sprovođenje propisane terapije u ambulanti i na terenu, obavljanje patronažnih poseta, učestvuje u obavljanju sistematskih pregleda, vakcinacija, sterilisanje instrumenata, menjanje katetera, rad na EKG aparatu, vođenje propisane medicinske dokumentacije i evidencija, te izrada potrebnih izveštaja, po potrebi i nalogu lekara uzima uzorke krvi i urina i na terenu.

USLOVI: srednja stručna sprema, medicinska škola, smer opšti, IV stepen stručne spreme, položen vozački ispit B kategorije, položen stručni ispit. Uz zahtev za zasnivanje radnog odnosa priložiti: CV (kratku biografiju), overenu fotokopiju diplome o završenoj školi, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, dozvolu za rad - licencu izdatu od nadležnog organa ili rešenje o upisu u komoru. Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja, itd.). O razgovoru sa kandidatom obavezno se sačinjava zapisnik. O izboru kandidata odlučuje direktor Doma zdravlja Srpska Crnja. Rok u kome kandidat mora biti obavešten o izboru ne može biti duži od 30 dana. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Zahtev za zasnivanje radnog odnosa, sa naznakom: „Za radno mesto“, dostaviti poštom ili ličnom dostavom u pisarnicu Doma zdravlja Srpska Crnja, P. A. Čarnojevića 15.


Pregledano: 187 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters