0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar; Psiholog Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 06-05-2020)

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 16

1. Medicinska sestra - tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima
za rad na Odeljenju za stacionarno lečenje Službe za pedijatriju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene na bolovanju


USLOVI: srednja medicinska škola opšteg ili pedijatrijskog smera, IV stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.

2. Psiholog na ostalim bolničkim odeljenjima
za rad u Službi za psihijatriju Opšte bolnice Kruševac, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: filozofski fakultet, osnovne ili master akademske studije, odsek za psihologiju, VII/1 stepen, stručni ispit u skladu sa Zakonom. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.

Kandidati za radno mesto 1 podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, fotokopiju diplome, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), fotokopiju licence izdate od nadležnog organa.

Kandidati za radno mesto 2 podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, u skladu sa zakonom, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime).

OSTALO: Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat koji se prima u radni odnos je dužan da dostavi navedenu dokumentaciju u originalu ili overene fotokopije. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Opšte bolnice Kruševac i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za oglas“ i sa nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, a na adresu: Opšta bolnica Kruševac, Kosovska 16, 37000 Kruševac.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 274 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters